Høgskolen i Buskerud: Fag SESM3401 Styring av mekatroniske systemer

Obligatorisk LabVIEW-øving

Praktiske opplysninger

Øvingen godkjennes ved at VI'en demonstreres for læreren, jf. framdriftsplanen.

Oppgaver

Lag en VI ihht. følgende spesifikasjoner:

  • VI'en skal gå kontinuerlig (realiseres med en while-løkke), med en stopp-knapp på frontpanelet for kontrollert stopp.
  • Tidsskrittet skal være fast 0,1 sek.
  • Tiden fra VI'en startes skal vises i et tallfelt på frontpanelet.
  • VI'en skal realisere formelen y = u + B der u skal være justerbar med en Dial control og B med en Numeric control på frontpanelet. Defaultverdien skal være 5 for u og 1 for B.
  • u og y skal vises i en kontinuerlig oppdatert graf (Chart), som skal ha korrekt (reell) tidsakse. Grafen skal tømmes når VI'en startes. Grafen skal ha rutenett. Tallverdien av u og y skal vises tallfelter i tilknytning til grafen.
  • Dersom y blir negativ, skal en lampe på frontpanelet tennes. (Bruk en komparator på Functions / Comparison paletten.)
  • Det skal være en eller annen beskrivende tekst (fritekst) på frontpanelet.

Framdriftsplanen


Oppdatert 29.8.06 av Finn Haugen, faglærer. E-postadresse: finn@techteach.no).